Hotline: 0982.425.489
 

Đồ thị thị trường

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 12/2/2020

Gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đã hoàn thành

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến 05/2/2020

Tiến độ xuất khẩu ngô của Brazil đến tháng 1/2020

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 6/2/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 29/1/2020

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 30/1/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 22/1/2020

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 16/1/2020 - 91% diện tích đã được trồng, tiến độ tuần này là 3%

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 08/1/2020

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 09/1/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 02/1/2020

Thị phần xuất khẩu ngô Brazil năm 2019

Tiến độ xuất khẩu ngô của Brazil đến tháng 12/2019

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 02/1/2020

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 18/12/2019

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 11/12/2019

Tiến độ xuất khẩu ngô của Brazil đến tháng 11/2019

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 04/12/2019

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 27/11/2019