Hotline: 0982.425.489
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 01/11/2018

Chào giá nhập khẩu ngô giảm nhẹ

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

01/11

31/10

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

202

203

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

199

200

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 1

205

206

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 1

202

203

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 2

212

213

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 2

209

210

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

214

215

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 3

211

212

Tin miễn phí