Hotline: 0982.425.489
 

Khảo sát của Pro Farmer về năng suất ngô và đậu tương hằng năm tại bang Ohio - Mỹ

Bắt đầu từ thứ hai (19/8), Pro Farmer tổ chức tour khảo sát năng suất ngô và đậu tương Hoa Kỳ hàng năm. Tour này dự kiến kết thúc vào thứ 5 và thứ 6 sẽ có kết quả cuối cùng. Cuối ngày hôm qua, Pro Farmer đã công bố kết quả khảo sát ban đầu tại bang Ohio dựa trên 116 mẫu tại 5 quận, năng suất trung bình của ngô năm 2019 ước đạt 154,35 bushel/mẫu, giảm mạnh so với mức 179,57 bushel/mẫu năm 2018 và 164,38 bushel/mẫu trung bình 3 năm 2016-2018.

 

2019 Pro Farmer Midwest Crop Tour Data:

Ohio Corn

District

Ear Count in

60 ft of Row

Grain Length

Kernel Rows

Around

Row Spacing

Yield

Samples

OH 1

90.41

6.58

16.00

29.66

161.94

29

OH 2

89.57

6.39

15.62

29.29

155.78

14

OH 4

87.10

6.21

15.09

29.79

144.84

48

OH 5

93.65

6.39

15.91

30.00

158.52

20

OH 7

98.60

7.02

15.33

30.00

180.92

5

OH Average

89.85

6.39

15.53

29.74

154.35

116

 

2018 Ohio Corn Results

District

Ear Count in

60 ft of Row

Grain Length

Kernel Rows

Around

Row Spacing

Yield

Samples

OH 1

100.61

6.68

15.58

29.64

176.93

28

OH 2

94.60

6.06

16.39

28.00

167.63

10

OH 4

101.05

6.77

15.77

30.00

179.77

44

OH 5

99.33

6.81

16.25

29.58

184.84

24

OH 7

98.40

7.27

16.13

30.00

191.17

5

OH Average

99.86

6.72

15.90

29.64

179.57

111

 

3-year Average for Ohio Corn (2016-2018)

District

Ear Count in

60 ft of Row

Grain Length

Kernel Rows

Around

Row Spacing

Yield

Samples

OH 1

97.15

6.16

15.76

29.98

157.24

31

OH 2

95.98

5.91

16.00

28.69

159.88

10

OH 4

96.80

6.53

15.54

29.98

165.61

45

OH 5

97.69

6.47

15.85

29.41

170.44

22

OH 7

93.26

7.07

16.24

30.00

176.67

6

OH Average

96.86

6.38

15.75

29.75

164.38

114

 

 

2019 Pro Farmer Midwest Crop Tour Data:
Ohio Soybeans

District

Pod Count

in 3 feet

Soil Moisture

Growth Stage

Row Spacing

Pod Count in

3' X 3' Square

Samples

OH 1

253.78

4.52

4.03

14.45

639.25

33

OH 2

315.11

3.14

4.21

14.96

758.55

14

OH 4

373.86

3.72

4.28

17.15

841.67

47

OH 5

334.90

2.45

4.35

15.65

786.93

20

OH 7

397.45

2.40

4.40

17.00

781.09

5

OH Average

328.09

3.61

4.22

15.89

764.01

119

 

2018 Ohio Soybeans Results

District

Pod Count

in 3 feet

Soil Moisture

Growth Stage

Row Spacing

Pod Count in

3' X 3' Square

Samples

OH 1

459.13

3.64

4.39

14.09

1319.32

28

OH 2

367.05

3.36

4.55

12.73

1089.99

11

OH 4

526.24

4.23

4.74

14.94

1291.93

43

OH 5

468.53

4.17

4.83

15.83

1097.21

24

OH 7

544.13

4.00

5.00

14.00

1546.69

5

OH Average

481.86

3.97

4.67

14.66

1248.20

111

 

Three-year Average for Ohio Soybeans (2016-2018)

District

Pod Count

in 3 feet

Soil Moisture

Growth Stage

Row Spacing

Pod Count in

3' X 3' Square

Samples

OH 1

385.72

3.29

4.63

14.39

1092.20

31

OH 2

411.29

3.54

4.78

13.65

1149.37

10

OH 4

503.25

3.65

4.81

16.91

1160.35

44

OH 5

460.65

3.89

4.74

15.86

1129.83

22

OH 7

485.94

3.75

4.92

15.77

1215.21

6

OH Average

452.84

3.60

4.76

15.62

1136.75

113

Tin miễn phí